Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Μια Πρόχειρη Επιλογή άρθρων του μεταλλευτικού κώδικα…

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ
Αίτησις παραχωρήσεως

Άρθρ.44.
Ο λαβών άδειαν μεταλλευτικών ερευνών δικαιούται κατά την διάρκειαν της διετούς ισχύος αυτής, εφόσον διενήργησε μεταλλευτικάς ερεύνας, κατά την έννοιαν του άρθρ. 16 του παρόντος και διεπίστωσε κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, να υποβάλη αίτησιν εις τον αρμόδιον Νομάρχην, περί παραχωρήσεως εις αυτόν εν όλω ή εν μέρει του χώρου της αδείας.

Παραχώρησις

Άρθρ.59.

1.Ο Υπουργός Βιομηχανίας μετά έλεγχον των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων της προκηρύξεως, οφείλει να προκαλέση αμελλητί Προεδρικό Διάταγμα παραχωρήσεως του Μεταλλείου.

 2.Η παραχώρησις μεταλλείου χωρεί δια πεντήκοντα έτη, δυναμένη, κατά την κρίσιν της Διοικήσεως, διαμορφουμένη βάσει του ρυθμού εκμεταλλεύσεως, του βαθμού επεξεργασίας του μεταλλεύματος, του μεγέθους των εγκαταστάσεων και των τυχόν υπαρχόντων αποθεμάτων, να ανανεωθή επί είκοσι πέντε εισέτι έτη. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και εφ’ όσον δια γνωμοδοτήσεως του Ι.Γ.Μ.Ε. ήθελε κριθή επιβεβλημένη η περαιτέρω συνέχισις της εκμεταλλεύσεως του Μεταλλείου υπό του ιδίου μεταλλειοκτήτου ή του εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα, συγχωρείται η παράτασις της ανανεώσεως επί μίαν εισέτι 25ετίαν.
Η περί ανανεώσεως αίτησις υποβάλλεται εντός της τελευταίας δεκαετίας της ως άνω πεντηκονταετίας ή 25ετίας και η επ’ αυτής απόφασις του Υπουργού Βιομηχανίας εκδίδεται εντός έτους από της υποβολής της. Επί τω πέρατι της παραχωρήσεως, το μεταλλείον μετά των εξορυκτικών εγκαταστάσεων, περιέρχεται εις την ιδιοκτησίαν του Κράτους, άνευ αποζημιώσεώς τινος. Δι’ αποφάσεως δε του Υπουργού Βιομηχανίας, δύναται ν’ απαλλοτριούνται υπέρ του Δημοσίου, κατά τας περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διατάξεις, αι λοιπαί εγκαταστάσεις αι σχέσιν έχουσαι με το μεταλλείον.

3.Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί μεταλλείων, ων τα Δ/τα παραχωρήσεως έχουν εκδοθή μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Εις την περίπτωσιν όμως ταύτην, η ως άνω πεντηκονταετία άρχεται από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

4.Μισθώσεις κρατικών μεταλλείων λήγουσαι μετά πάροδον χρόνου μείζονος της 50ετίας από της ισχύος του παρόντος λογίζονται λήγουσαι επί τη συμπληρώσει της 50ετίας δυναμένης να παρατείνεται επί 25 εισέτι έτη κατά τους όρους της παρ. 2, αναλόγως εφαρμοζομένης».

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μεταλλείων

Άρθρ.115.
«Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους» δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκδιδομένης (κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας), μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταλλείων, δύναται να απαλλοτριοί, επί σκοπώ παραχωρήσεως προς εκμετάλλευσιν διατηρούμενα, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 107, 108, 109 και 111 του παρόντος, μεταλλεία, εις κατάλληλον προς τούτο επιχειρηματικήν μονάδα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παρουσιάζουσαν τα εχέγγυα εντατικής και αποδοτικής προς το συμφέρον της Εθνικής Οικονομίας εκμεταλλεύσεως ή προς ίδρυσιν μεταλλουργικής βιομηχανίας κατεργασίας, πλην εμπλουτισμού, του εξορυσσομένου μεταλλεύματος, εφ’ όσον η έχουσα το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως τούτων επιχείρησις δεν θέτη τα εν λόγω μεταλλεία εις αποδοτικήν λειτουργίαν ή δεν ιδρύη βιομηχανίαν, ως άνω, εντός ευλόγου προθεσμίας, οριζομένης υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δι’ αποφάσεώς του.


Άρθρ.116.

Εάν η μεταλλευτική επιχείρησις, καθ’ ης η υπό των διατάξεων του άρθρ. 115 του παρόντος προβλεπομένη απαλλοτρίωσις, θεωρή λόγω της απαλλοτριώσεως ταύτης οικονομικώς ασύμφορον την συνέχισιν της λειτουργίας της, μεταξύ δε, των απαλλοτριουμένων μεταλλείων περιλαμβάνονται τοιαύτα ευρισκόμενα εντός ακτίνος τριάκοντα χιλιομέτρων από ενεργού κέντρου εκμεταλλεύσεως ταύτης, το Υπουργικόν Συμβούλιον κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, τη αιτήσει της επιχειρήσεως υποβαλλομένης εντός μηνός από της κοινοποιήσεως εις αυτήν της περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως, εκδίδει νέαν απόφασιν αναγκαστικής απαλλοτριώσεως περιλαμβάνουσαν τα τε δια της πρώτης αποφάσεως απαλλοτριωθέντα μεταλλεία και τα εις την, κατά τα άνω, περιοχήν κείμενα μεταλλεία της μεταλλευτικής επιχειρήσεως μετά των υφισταμένων εις αυτά υπογείων και επιφανειακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού εν γένει.

Δια της ιδίας αποφάσεως, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από της υποβολής της ως άνω αιτήσεως, ανακαλείται η πρώτη απόφασις περί απαλλοτριώσεως των διατηρουμένων μεταλλείων της μεταλλευτικής επιχειρήσεως.
Εις ην περίπτωσιν παρέλθη άπρακτος η ως άνω μηνιαία προθεσμία άνευ επεκτάσεως της απαλλοτριώσεως και επί των απομενόντων μεταλλείων, η περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των διατηρουμένων μεταλλείων απόφασις θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.
Άρθρ.117.

1.Η υπό των διατάξεων των άρθρ. 115 και 116 του παρόντος προβλεπομένη αναγκαστική απαλλοτρίωσις ενεργείται υπέρ και δαπάναις της υπέρ ης η παραχώρησις επιχειρηματικής μονάδος κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. υπ’ αριθ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».

2.Επί παραχωρήσεως και απαλλοτριώσεως κατά τας διατάξεις των άρθρ. 115 και 116 του παρόντος διατηρουμένων μεταλλείων προς μόνον τον σκοπόν της εντατικής και αποδοτικής εκμεταλλεύσεως, αύτη, εφ’ όσον αναφέρεται εις μεταλλεία κείμενα εντός ακτίνος πεντήκοντα χιλιομέτρων από του κέντρου φορτώσεως ή εκμεταλλεύσεως της καθ’ ης η απαλλοτρίωσις μεταλλευτικής επιχειρήσεως, δεν εκτείνεται επί πέντε κατ’ ανώτατον όριον μεταλλείων κειμένων εντός της ακτίνος ταύτης, κατ’ επιλογήν της επιχειρήσεως οριζομένων.Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου

Άρθρ.128.

 1.Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κειμένων εντός ή εκτός του χώρου του μεταλλείου, ή η εις βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων προς τον σκοπόν εκτελέσεως έργων προοριζομένων δια την εκμετάλλευσιν των μεταλλείων, οίον στοών, φρεάτων, ορυγμάτων, εκσκαφών, πλατειών προς εναπόθεσιν μεταλλευμάτων ή απορριμμάτων (στείρων), οικοδομών προς εγκατάστασιν μηχανημάτων, εργοστασίων διαλογής, εμπλουτισμού, καμινείας, και μεταλλουργικής επεξεργασίας, γραφείων, αποθηκών, κατοικιών Υπαλλήλων και εργατών, οδών, σιδηροδρόμων, εναερίων συστημάτων μεταφοράς, εγκαταστάσεων αποβαθρών φορτώσεως, υδραγωγείων κλπ. του σκοπού τούτου λογιζομένου ως δημοσίας ωφελείας.

 2.Ωσαύτως είναι επιτρεπτή η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησιών, περί ων η προηγουμένη παράγραφος οσάκις εκ των υπογείων ή επιφανειακών εργασιών εκμεταλλεύσεως, τίθενται εν κινδύνω τα επί των ιδιοκτησιών τούτων κτίσματα ή η ζωή ή η υγεία των εν αυταίς οικούντων.

Άρθρ.129.
Απαγορεύεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις
α)χώρων ή εκτάσεων περί ων το άρθρ. 18 του παρόντος και
β)ιδιοκτησιών ων η χρησιμοποίησις δια την εκτέλεσιν έργων περί ων το άρθρ. 128 του παρόντος, ουσιωδώς παρακωλύει ή παραβλάπτει την λειτουργίαν ετέρου μεταλλείου ή βιομηχανικής επιχειρήσεως λειτουργούσης κατά τρόπον περισσότερον παραγωγικόν.

Άρθρ.130.
Η κατά τας διατάξεις του άρθρ. 128 του παρόντος επιτρεπομένη αναγκαστική απαλλοτρίωσις, κηρύσσεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

΄Αρθρ.131.

 1.Δια την έκδοσιν αποφάσεως κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως απαιτείται η, υπό του μεταλλειοκτήτου ή του διαδόχου αυτού ή η υπό του εκ τούτων έλκοντος δικαιώματα εκμεταλλεύσεως μεταλλείου, υποβολή αιτήσεως εις την Περιφερειακήν Διοίκησιν εις την περιφέρειαν της οποίας κείται η απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία ή το μείζον μέρος αυτής, εις ην δέον να εκτίθενται οι λόγοι περί της ανάγκης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

 2.Η αίτησις δέον να συνοδεύηται:
α)υπό κτηματολογικού σχεδιαγράμματος εικονίζοντας την απαλλοτριωτέαν έκτασιν και τας περιλαμβανομένας επί μέρους ιδιοκτησίας, καθώς και τα ονόματα των Δήμων και Κοινοτήτων εντός των οποίων κείται η προς απαλλοτρίωσιν έκτασις,
β)υπό κτηματολογικού πίνακος εμφαίνοντος τους εικαζομένους ιδιοκτήτας των απαλλοτριουμένων ακινήτων, το εμβαδόν εκάστου τούτων ως και πάντα τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των επ’ αυτών υφισταμένων κατασκευών ή καλλιεργειών,
γ)υπό μελέτης περί των εκτελεσθησομένων πάσης φύσεως έργων εντός της απαλλοτριουμένης εκτάσεως μετά προϋπολογισμού και σχεδιαγραμμάτων ως και εκθέσεως περί της ανάγκης εκτελέσεως αυτών συντεταγμένων υπό αρμοδίου διπλωματούχου μηχανικού.

Άρθρ.132.

 Ο νομεύς ή κάτοχος κτημάτων, των οποίων προπαρασκευάζεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις, υποχρεούται όπως επιτρέπη την επί τούτων εκτέλεσιν των απαραιτήτων προκαταρκτικών εργασιών, προς καταμέτρησιν και σύνταξιν των σχεδιαγραμμάτων. Η εκτέλεσις των εργασιών τούτων  δέον  να  μη  παρακωλύη  την  χρήσιν και κάρπωσιν του κτήματος. Ο βαρυνόμενος δια της δαπάνης απαλλοτριώσεως υποχρεούται εις αποκατάστασιν πάσης τυχόν βλάβης ή φθοράς, προερχομένης εκ της εκτελέσεως των ανωτέρω προκαταρκτικών εργασιών.

 Άρθρ.133.

 1.Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων της αρμοδίας Περιφερειακής Διοικήσεως επί τη υποβολή της περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αιτήσεως, διαβιβάζει αντίγραφον των υπό στοιχ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 131 του παρόντος εγγράφων, προς τους Δήμους ή Κοινότητας εις την περιφέρειαν των οποίων κείνται τα προς απαλλοτρίωσιν ακίνητα, αιτούμενος όπως αναφερθή προς αυτόν πάσα σχετική παρατήρησις όσον αφορά τα ονόματα των ιδιοκτητών, την τοποθεσίαν, το είδος και την έκτασιν μιας εκάστης των προς απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησιών.

 2.Οι Δήμοι και Κοινότητες οφείλουν ν’ απαντήσουν εις τον Προϊστάμενον της Υπηρεσίας Μεταλλείων, το βραδύτερον εντός προθεσμίας 20 ημερών, από της λήψεως του εγγράφου του.

3.Βάσει των υπό των Δήμων και Κοινοτήτων παρασχεθεισών πληροφοριών ή μετά παρέλευσιν μηνός από της αποστολής των κατά την παρ. 1 εγγράφων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων κατόπιν ελέγχου ενεργουμένου, είτε επιτοπίως, είτε εκ του γραφείου του, επιφέρει επί των υποβληθέντων αυτώ στοιχείων τας δεούσας διορθώσεις, συντάσσει έκθεσιν και υποβάλλει ταύτην μεθ’ ολοκλήρου του σχετικού φακέλλου εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας, εισηγούμενος την κήρυξιν της απαλλοτριώσεως ή την εν όλω ή εν μέρει απόρριψιν της αιτήσεως.

Άρθρ.134.

 1.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετ’ εκτίμησιν των υποβληθέντων αυτώ στοιχείων, κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρ. 133 του παρόντος, εκδίδει απόφασιν δημοσιευομένην δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δι’ ης διατάσσεται η απαλλοτρίωσις ή απορρίπτεται η σχετική αίτησις εν όλω ή εν μέρει.

 2.Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις θεωρείται κηρυχθείσα από της δημοσιεύσεως της περί κηρύξεως αυτής αποφάσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3.Η κατά την παρ. 1 του παρόντος εκδιδομένη απόφασις αποτελεί και την έγκρισιν της εκτελέσεως των έργων δι’ α η απαλλοτρίωσις, μη απαιτουμένης άλλης αδείας παρ’ ετέρας Διοικητικής Αρχής, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρ. 158, 159, 160 και 161 του παρόντος.
Άρθρ.135.
Της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αφορώσης εις το πράγμα, ανεξαρτήτως του προσώπου του μέχρι ταύτης κυρίου ή δικαιούχου αυτού, η τυχόν εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπωνύμου τούτου ή και η πλήρης παράλειψις αυτού εις την απόφασιν κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή εις τον κτηματολογικόν πίνακα ή εις το σχεδιάγραμμα, ουδόλως επηρεάζει το κύρος ταύτης.

Άρθρ.136.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωσιν παντός επ’ αυτού υπάρχοντος κτίσματος, μονίμου κατασκευής, δένδρου ή φυτείας ως και πάντων των κατά άρθρ. 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικος συστατικών του πράγματος, έστω και αν ταύτα δεν περιελήφθησαν ρητώς εις την περί κηρύξεως της απαλλοτριώσεως απόφασιν.

Άρθρ.137.
Αίτησις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ασκουμένη εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως της περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συζητείται το βραδύτερον εντός εξήκοντα ημερών από της καταθέσεως αυτής εις τον γραμματέα τούτου, η δε επί της αιτήσεως ταύτης απόφασις εκδίδεται εντός τριάκοντα ημερών επί της συζητήσεως.

Άρθρ.138.
 Καθ’όσον αφορά την συντέλεσιν της απαλλοτριώσεως, την ανάκλησιν αυτής, την διαδικασίαν προσδιορισμού της καταβλητέας αποζημιώσεως και την διαδικασίαν αναγνωρίσεως των δικαιούχων αυτής, εφαρμόζονται αι αντίστοιχοι διατάξεις των κεφαλ. Β΄ (άρθρ. 7-10), Γ΄ (άρθρ. 11-12), Δ΄ (άρθρ. 13-23) και Ε΄ (άρθρ. 24-30) του Ν.Δ/τος υπ’ αριθ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».

Άρθρ.139.
 Αι διατάξεις των άρθρ. 37, 38, 39 και 40 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και επί παραχωρήσεων μεταλλείων υπό του μεταλλειοκτήτου ή του διαδόχου αυτού ή υπό του εκ τούτων έλκοντος δικαιώματα.

Άρθρ.147.
 1.Ειδικώς, προκειμένου περί μεταλλείων περί ων αι περιπτ. δ΄ και ε΄ του άρθρ. 146 του παρόντος, παρέχεται εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας δικαίωμα εκποιήσεως τούτων δια φανεράς δημοπρασίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι όροι των σχετικών διακηρύξεων καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εις ους και ανατίθεται η κατακύρωσις ή μη των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

2.Εάν μεταλλεία περί ων η προηγουμένη παράγραφος γειτνιάζουν μετ’ άλλων ανηκόντων εις ιδιώτας και τελούντων εν λειτουργία επιτρέπεται δια κοινής αποφάσεως των αυτών Υπουργών η εις τους ιδιώτας τούτους εκποίησις του όλου ή μέρους αυτών δι’ απ’ ευθείας συμβάσεως, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Μεταλλείων.

3.Τα εκ της εκμεταλλεύσεως των μεταλλείων περί ων η περίπτ. ε΄ του άρθρ. 146 του παρόντος προκύπτοντα καθαρά κέρδη ως και το προϊόν της καθ’ οιονδήποτε τρόπον τυχόν εκποιήσεως αυτών, περιέρχονται εις τον λογαριασμόν ανταλλαξίμου περιουσίας παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος.

Ρύθμισις εξαιρέσεων

Άρθρ.148.

1.Ωσαύτως το Δημόσιον έχει το αποκλειστικόν δικαίωμα αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως πάντων των εν άρθρ. 2 του παρόντος μεταλλευτικών ορυκτών, των απαντωμένων:

α)Επί του εντός της Ελληνικής αιγιαλίτιδος ζώνης κειμένου βυθού της θαλάσσης ή υπ’ αυτόν.

β)Επί του και πέραν της αιγιαλίτιδος ζώνης βυθού της θαλάσσης ή υπ’ αυτόν του συνεχομένου ή παρακειμένου μετά της ηπειρωτικής ακτής ή νήσων και εις βάθος 200 μέτρων από της επιφανείας της θαλάσσης, έτι δε και πέραν του τελευταίου τούτου όπου τα υπερκείμενα, ύδατα επιτρέπουν την άνω έρευναν και εκμετάλλευσιν, τουτέστιν επί της υφαλοκρηπίδος, ως αύτη νοείται και προσδιορίζεται υπό των κεκυρωμένων δια νόμου διεθνών συμβάσεων.
Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η ανωτέρω υφαλοκρηπίς παράκειται του εδάφους της Ελλάδος και ετέρου τινός Κράτους ομόρου ή ούτινος αι ακταί κείνται έναντι των Ελληνικών ακτών, δια τον καθορισμόν των ορίων της υφαλοκρηπίδος ταύτης θα τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

γ)Επί του πυθμένος των λιμνών ή υπ’ αυτόν.

2.Το κατά την προηγουμένην παράγραφον δικαίωμα του Δημοσίου ασκείται κατά τα υπό του άρθρ. 144 του παρόντος οριζόμενα.

3.Εις περίπτωσιν εκμισθώσεως του ως άνω δικαιώματος του Δημοσίου δια συμβάσεως, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις, δαπάναις του μισθωτού και υπέρ του Δημοσίου, παρακτίου εδαφικής ιδιοκτησίας δια την εκτέλεσιν πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων αναγκαιουσών δια την έρευναν και εκμετάλλευσιν, τηρουμένης της υπό των διατάξεων των άρθρ. 128 και 139 του παρόντος, προβλεπομένης διαδικασίας.

Άρθρ.149.

 1.Από της ισχύος του παρόντος η υπέρ του Δημοσίου εξαίρεσις του δικαιώματος αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως του εν Μακεδονία αυτοφυούς ή εις μεταλλικήν κατάστασιν χρυσού και λευκοχρύσου ως και του εις τους Νομούς Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας αυτοφυούς θείου παύει ισχύουσα, η δε έρευνα, αναζήτησις και εκμετάλλευσις αυτών διέπεται εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος.

 2.Δικαιώματα του Δημοσίου περί ων η προηγουμένη παράγραφος τελούντα εν μισθώσει κατά την ισχύν του παρόντος διατηρούνται εν ισχύϊ μέχρι της λήξεως ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπον λύσεως των σχετικών συμβάσεων μισθώσεως.

3.Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου, επί τη λήξει ή λύσει των ως άνω συμβάσεων, αι περιοχαί, εφ’ ων αι συμβάσεις αύται, καθίστανται ελεύθεροι χώροι προς παραχώρησιν κατά την διαδικασίαν των διατάξεων των άρθρ. 15 και επομένων του παρόντος.

4.Εις περίπτωσιν καθ’ ην κατά την λήξιν ή λύσιν των συμβάσεων, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, επί των περιοχών εφ’ ων αι συμβάσεις αύται, υφίστανται προγενέστεροι έγκυροι μεταλλευτικοί τίτλοι ήτοι παραχώρησις μεταλλείου, άδεια μεταλλευτικών ερευνών, αίτησις προς χορήγησιν αδείας μεταλλευτικών ερευνών, μεταλλευτικός χώρος του Δημοσίου εις τους δικαιούχους των τίτλων τούτων ανήκει και το δικαίωμα ερεύνης αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως του αυτοφυούς ή εις μεταλλικήν κατάστασιν χρυσού και λευκοχρύσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χώροι του Δημοσίου

Άρθρ.176.

Επί μεταλλείων ή των προϊόντων αυτών απαγορεύεται η επιβολή οιασδήποτε τοπικής ειδικής φορολογίας ή εισφοράς ή άλλης οιασδήποτε μορφής τοπικής οικονομικής επιβαρύνσεως, υπέρ οιασδήποτε τοπικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή και υπέρ οιουδήποτε Ειδικού Ταμείου ή Κοινοφελούς σκοπού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πόσοι μας βλέπουν αυτήν την ώρα